97 resultaten gevonden
Pagina 1 van 1

ABC Eco2

Het agrobeheercentrum Ecokwadraat (ABC Eco²) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die land- en tuinbouwers ondersteunt om gebiedsgericht samen te werken rond agrarisch landschaps-, natuur-, bodem- en/of waterbeheer.


Afgebakende oeverzone

Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet langs elk oppervlaktewaterlichaam, behalve bij de waterwegen, een oeverzone.


Afgebakende overstromingsbieden

In het kader van het decreet Integraal Waterbeleid kunnen overstromingsgebieden ingesteld en afgebakend worden in de waterbeheerplannen om de nodige ruimte voor water planmatig vast te leggen.


AGNAS

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil de open ruimte in het buitengebied maximaal vrijwaren voor landbouw, natuur en bos. Samen met de natuur- en landbouworganisaties maakte de Vlaamse regering in 1997 de afspraak om te evolueren naar 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied en 53.000 ha bosgebied. Dat is een toename met 38.000 ha natuurgebied […]


Agromilieumaatregelen en beheersovereenkomsten

Binnen het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO) kan een landbouwer jaarlijkse subsidies verkrijgen voor de uitvoer van agromilieu-klimaatmaatregelen. Het gaat om het vrijwillig toepassen van milieu-, klimaat-, en natuurvriendelijke landbouwpraktijken die bijkomende inspanningen vragen van de landbouwers binnen het kader van een vijfjarige verbintenis. Een deel van de agromilieumaatregelen wordt beheerd door het Departement Landbouw […]


Agro|aanneming

Agro|aanneming is een coöperatief aannemingsbedrijf dat ontstaan is onder de vleugels van Boerenbond. Het bedrijf heeft een systeem uitgewerkt waarbij land- of tuinbouwers met een minimale kost en administratie ingeschakeld worden bij de uitvoering van allerhande werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen onder andere opdrachten rond landschaps- en natuurbeheer zijn. Meer info: http://www.agroaanneming.be Voorbeelden van realisaties ‘Boeren […]


Bebossing van landbouwgrond

Met de maatregel “bebossing van landbouwgrond” binnen PDPO III wil de Vlaamse overheid de uitbreiding van het bosareaal stimuleren. De bosuitbreiding moet structureel bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelen (IHD) en kan tegelijkertijd de impact van deze IHD op landbouw beperken. Elke hectare bosuitbreiding in functie van IHD die via deze maatregel wordt gerealiseerd, […]


Bedrijfsadviessystemen (BAS) KRATOS

Door middel van de PDPO III-maatregel ‘KRATOS- Raad op maat’ kunnen land- en tuinbouwers zich gratis laten adviseren over allerlei aspecten van hun werk , verdeeld over negen verschillende KRATOS-modules: module 1: ondernemingsplan, module 2: bedrijfseconomisch advies, module 3: randvoorwaarden, module 4: vergroening, module 5: biodiversiteit, module 6: klimaat, module 7: water, module 8: bodem, […]


Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse Regering bereidt een nieuw Beleidsplan Ruimte voor. Met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen begon Vlaanderen voor het eerst te plannen met een visie op lange termijn. Daardoor werd het ruimtelijk beleid professioneler en gerichter. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) wil voortbouwen op de robuuste lijnen van het RSV en de lat weer hoger leggen. […]


Bemiddelaar grootschalige Vlaamse infrastructuurwerken

Bij grote infrastructuurwerken met mogelijke impact op leef- en werkomstandigheden van omwonenden en omliggende bedrijven, kan gratis beroep worden gedaan op een aangesteld Bemiddelaar. De Bemiddelaar probeert oplossingen te zoeken voor de vragen en bekommernissen van eigenaars, huurders en partners in het gebied waar de infrastrucuurwerken worden gepland en uitgevoerd. Daarbij moet hij/zij de gevolgen […]


Beschermd onroerend erfgoed

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten: • Een beschermd monument • Een beschermd cultuurhistorisch landschap • Een beschermd stads- of dorpsgezicht • Een beschermde archeologische site. Binnen elk van deze statuten is het mogelijk om een overgangszone in te stellen. Zo’n zone ondersteunt de erfgoedwaarde van het beschermde goed. Een voorbeeld is de open ruimte […]


Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden. Ze kennen bestemmingscategorieën toe aan percelen en gebieden, zoals bv. wonen, bos, economie, landbouw. Meer info: https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Bestemmingsplan http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/wetgeving/uitvoeringsbesluiten/typevoorschriften/080411_bijlage_typevoorschriften.pdf


Bosbeheerplan

Een bosbeheerplan is een document waarin een bosbeheerder aangeeft waar hij/zij de komende 20 jaar met het duurzaam beheer van het bos heen wil. In het beheerplan beschrijft de beheerder welke ecologische, economische en sociaal-recreatieve doelstellingen hij/zij wenst te bereiken en welke werkzaamheden en ingrepen daarvoor nodig zijn. Afhankelijk van de grootte van het bos […]


Bosgroepen

De bosgroepen zijn vzw’s die private boseigenaars binnen de grenzen van het werkingsgebied van de bosgroep ondersteunen bij het beheer van hun bos. Het is een vrijwillig samenwerkingsverband waar privé-boseigenaars gratis bij kunnen aansluiten. De bosgroepen kunnen de boseigenaars (individueel) advies en ondersteuning bieden bij de bosadministratie en geven daarnaast advies, cursussen en excursies rond […]


Compensatie bij bestemmingswijzigingen en erfdienstbaarheden

Als een bestemmingswijziging (of een nieuwe erfdienstbaarheid) leidt tot minderwaarde van de grond, heeft de getroffen eigenaar recht op: – planschade: een vergoeding na bestemmingswijziging van bebouwbare grond tot onbebouwbare grond – kapitaalschade: een compensatie voor eigenaars van landbouwgronden – gebruikersschade: een compensatie voor gebruikers van landbouwgronden Meer info: • https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plancompensaties/Planschade • https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plancompensaties/Kapitaalschade Financiering • […]


Decreet grond- en pandenbeleid

Het Vlaamse Gewest voert in samenwerking met de provincies en de gemeenten een grond- en pandenbeleid dat bestaat uit de aansturing, de coördinatie, de ontwikkeling en de aanwending van ruimtelijke en sectorale beleidsstrategieën en instrumenten om de grond- en pandenmarkt te faciliteren, te stimuleren, te bevorderen en desnoods te corrigeren. Het grond- en pandenbeleid wordt […]


Decreet landinrichting – instrumentenkoffer

Het decreet Landinrichting werd op 25 augustus 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad op dezelfde dag in werking. Het decreet biedt een ‘instrumentenkoffer’ die moet toelaten plannen en projecten op het terrein vlugger, efficiënter én op maat te realiseren, en er een flankerend beleid aan te koppelen. Dit decreet Landinrichting realiseert de wens […]


Decreet ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten – en gebouwen in het algemeen – moet worden bestreden. Deze gebouwen hebben geen enkel nut, integendeel. Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte. Het doel van het “Decreet ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing […]


Dienstenvergoeding

De dienstenvergoeding wordt toegekend aan een (groep van) gebruiker(s) voor het leveren van een bijkomende dienst naar beheer toe. De diensten worden geleverd door de (groep van) gebruiker(s) als gevolg van een opgelegd beheer of opgelegde inrichting en verschilt hierdoor van een beheerovereenkomst. Een beheerovereenkomst vertrekt immers vanuit het vrijwillig engagement van de gebruiker(s). Een […]


EFRO Interreg

EFRO Interreg is een verzamelnaam voor meerdere programma’s die – samen met andere EU Fondsen of programma’s (bijv. Horizon 2020) functioneren binnen hetzelfde EU 2020 kader gericht op duurzame groei en jobs. Het doel van EFRO Interreg is het mee stimuleren van transities binnen scherp afgebakende onderdelen van bovenstaande domeinen en waarvoor een geïntegreerde internationale […]


Erfdienstbaarheden tot openbaar nut

Een erfdienstbaarheid tot openbaar nut legt blijvende beperkingen op aan het “dienstbaar erf” ten voordele van het algemeen belang van de burgers. Voorbeelden zijn het openhouden van een noodzakelijk pad of toegang of de gecontroleerde overstroming van een erf. Erfdienstbaarheden tot openbaar nut zijn een minder drastisch alternatief voor onteigening. Er bestaan twee types erfdienstbaarheden […]


Erfgoedlandschap

Een erfgoedlandschap is een groter ruimtelijk geheel van erfgoedelementen en –waarden, ingebed in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Binnen het Onroerenderfgoeddecreet worden erfgoedlandschappen door een gemeente, provincie of het Vlaams Gewest afgebakend in een RUP op basis van een vastgestelde inventaris of een onroerenderfgoedrichtplan. Daarbij worden de maatregelen voor het behoud van de erfgoedwaarden en -kenmerken […]


Erkenning binnen het onroerend erfgoeddecreet

Het Onroerenderfgoeddecreet geeft via erkenningen bepaalde overheden, instanties en personen de kans om een grotere verantwoordelijkheid voor het behoud van onroerend erfgoed op te nemen. Gemeenten kunnen erkend worden als onroerenderfgoedgemeente en bepaalde bevoegdheden krijgen. Ze kunnen zich ook verenigen met andere gemeenten in een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). Onroerenderfgoedondernemers kunnen in de toekomst een […]


Erkenning of afwijzing van (Vlaamse) natuurreservaten

De Vlaamse Regering kan gebieden en percelen die van bijzonder belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur aanwijzen of erkennen als natuurreservaten. Iedereen, behalve de gewesten en de federale overheid, kan een aanvraag voor de erkenning van een natuurreservaat indienen. De erkenning is in principe voor 27 jaar geldig. Private beheerders […]


Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een Europees structuurfonds dat onderzoek en innovatie in Vlaanderen financieel ondersteunt. Met name acties die bijdragen tot duurzame economische ontwikkeling en tewerkstellingscreatie, en het realiseren van de objectieven van de Europa 2020 – strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei worden aangemoedigd. Hiervoor lanceert EFRO op […]


Europees Life+ programma

Het Europees LIFE-programma financiert projecten die bijdragen tot de ontwikkeling en uitvoering van (leef)milieu- en klimaatacties. Vanuit dit programma hebben reeds verscheidene natuurherstelprojecten binnen Vlaanderen subsidies ontvangen. Een nieuw type van project binnen het huidige Europese LIFE programma 2014 -2020 zijn de geïntegreerde projecten, die op een grotere territoriale schaal zullen opereren (regionaal, multi-regionaal, nationaal […]


Functiewijzigingen

Het veranderen van de functie van een woning of van een gedeelte ervan is in regel vergunningsplichtig. Zelfs als men geen werken uitvoert, moet men een stedenbouwkundige vergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een gebouw te wijzigen.  Een gebouw kan (een van) de volgende hoofdfuncties bezitten: wonen; verblijfsrecreatie; dagrecreatie, met inbegrip van sport; land- en […]


Gebruiksovereenkomsten met landbouwers

Bij dit type gebruiksovereenkomsten kunnen landbouwers in natuurgebieden die in het beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos of Natuurpunt zijn, grond blijven gebruiken, gekoppeld aan beheersvoorwaarden voor het bereiken van natuurdoelen. De landbouwer maait of laat het perceel in kwestie begrazen door zijn dieren of kuddes in eigendom van ANB. Meer info: • […]


Geïntegreerd grondbeleidsinstrumentarium

De Vlaamse Regering startte in 2014 een doorgedreven beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking op gewestelijk niveau, met inspraak van lokale en private actoren. Het doel van dit samenwerkingsverband is te komen tot een geïntegreerd grondbeleidinstrumentarium, waarbij ingezet wordt op kennisverbreding en verbetering en vernieuwing van het grondbeleidsinstrumentarium. Hiervoor werden enkele krijtlijnen uitgewerkt door het Departement Ruimte Vlaanderen en […]


Gemeentefonds

Het Gemeentefonds is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de lokale besturen. Ongeveer 20% van de inkomsten van lokale besturen komt voort uit deze Vlaamse subsidie. Het fonds wordt onder de gemeenten verdeeld op basis van verscheidene parameters, elk goed voor een vast percentage van het fonds. Deze parameters kunnen in vijf clusters worden onderverdeeld: […]


Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen

Omwille van de uitdagingen die de steden en gemeenten hebben inzake ruimtelijk beleid, is het belangrijk dat iedere gemeente zelf nadenkt over de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied en een korte en lange termijn visie hierop uitwerkt. Binnen het beleidskader dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan aanreiken, kan de gemeente haar […]


Gewestplannen

Met de gewestplannen werd in de jaren zeventig heel België ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen. Deze plannen werden tot 2000 herhaaldelijk bijgewerkt. Nu zijn de gewestplannen enkel nog van kracht op percelen waar geen ruimtelijk uitvoeringsplan op geldt. Meer info: https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Bestemmingsplan http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/wetgeving/uitvoeringsbesluiten/typevoorschriften/080411_bijlage_typevoorschriften.pdf Gekoppelde instrumenten Bestemmingsplannen Ruimtelijke uitvoeringsplannen Plannen van aanleg (BPA en APA)


Groenjobs

Het project ‘Groenjobs’ werd in het leven geroepen door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in samenwerking met Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid. Het project geeft subsidies voor het inzetten van milieu- en natuurwerkers met beperkte kansen op de arbeidsmarkt. De natuurwerkzaamheden waarvoor de milieu- en natuurwerker kunnen ingeschakeld worden, zijn […]


Grondenbank

De Vlaamse Grondenbank is een initiatief van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en heeft als doel gronden ter beschikking te stellen voor een landinrichtingsproject of een ander plan, project of programma. Met die Grondenbank kan de VLM: • onroerende goederen uit de agrarische structuur verwerven, ruilen, beheren en/of overdragen • grondreserves aanleggen voor ruil in functie […]


Handhaving ruimtelijke ordening

Handhaving RO is een belangrijk facet van de omgevingshandhaving. Het is er op gericht om de goede ruimtelijke ordening te bewaren, de leefkwaliteit in het algemeen te verbeteren en misdrijven en inbreuken in de toekomst te vermijden. Het is daarbij geen doel op zich maar een middel. Om effectief tot een goede ruimtelijke ordening te […]


Harmonisch Park- en Groenbeheerplan

De Vlaamse overheid wil door middel van de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG) steden en gemeenten aanzetten om de inrichting en het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologische manier aan te pakken. De basis van de visie bestaat uit drie pijlers: de maatschappelijke noden van de parkgebruiker, het […]


Herverkaveling uit kracht van wet

Herverkaveling uit kracht van wet is er op gericht om via het ruilen van gebruik en eigendom en het herverkavelen van percelen tot een optimalisatie van het gewenste grondgebruik te komen. De huidige wetgeving op de ruilverkaveling en wetgeving betreffende natuurinrichting bieden hiertoe reeds mogelijkheden, maar deze zijn beperkt tot een herverkaveling in functie van […]


Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil

Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil is er op gericht om tegelijkertijd met het ruilen van gebruik en eigendom van percelen, ook de gebiedsbestemmingen om te wisselen met als doel te komen tot een beter ruimtegebruik.  Om naast het ruilen van gebruik en eigendom van percelen ook de omwisseling van gebiedsbestemmingen te realiseren, […]


Inrichting in functie van Natura 2000

Deze maatregel  binnen PDPO III steunt investeringen in het plattelandsgebied die bijdragen tot de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen. Deze investeringen beogen het onderhoud, het herstel en de verhoging van de natuurwaarden en kunnen bijvoorbeeld inrichtingswerken betreffen zoals plaggen, herstellen van vennen of vijvers, werken aan de waterhuishouding, werken om de negatieve impact voor landbouw of recreanten […]


Inrichtingswerken (uit kracht van wet)

Inrichtingswerken zijn allerhande werken in uitvoering van een landinrichtingsplan of een inrichtingsnota: werken van landschapszorg, natuurontwikkeling, integraal waterbeleid, kavelontsluiting, recreatieve maatregelen, … De uitvoerders van de werken kunnen zowel overheden als particulieren zijn. Inrichtingswerken uit kracht van wet kunnen uitgevoerd worden zonder toestemming van de eigenaar van de terreinen, maar enkel door overheden. De inrichtingswerken […]


Instrumentendecreet

Het instrumentendecreet heeft als doel bestaande realisatiegerichte instrumenten te bundelen, bestaande instrumenten te verbeteren en een nieuwe regelgeving te ontwikkelen voor ontbrekende (realisatiegerichte) instrumenten. Hierbij ligt een sterke focus op vereenvoudiging, transparantie, afstemming, leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. De Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen staan gezamelijk […]


Interbestuurlijk Platterlandsoverleg (IPO)

IPO is een beleidsniveau- en sectoroverschrijdend overlegorgaan dat beleidsaanbevelingen en adviezen opstelt over pijnpunten en problematieken op het platteland. Door het aanleveren van deze adviezen en aanbevelingen, stimuleren ze de dialoog tussen verschillende beleidsdomeinen en besturen over plattelandsbeleid en dragen ze bij tot de duurzame ontwikkeling van het platteland. Naast het opstellen van adviezen, beogen […]


Intercommunales

Een intercommunale is een vereniging van twee of meer gemeenten die streven naar het realiseren van taken van maatschappelijk belang. Deze taken situeren zich voornamelijk op het gebied van: • Afvalinzameling en -verwerking • Nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water en kabeldistributie) • Sociale huisvesting • Streekontwikkeling Meer info: • http://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/dienstverlening-van-gemeenten-en-provincies/de-intercommunales-verenigingen-van-gemeenten • Websites van de  Intercommunales Voorbeelden […]


Koopplicht

Indien een landinrichtingsproject of een project, plan of programma in een ernstige waardevermindering resulteert of wanneer door het landinrichtingsproject of het project, plan of programma de leefbaarheid van een bestaand bedrijf in het gedrang komt, kan de eigenaar van de betrokken onroerende goederen van de overheid de verwerving ervan eisen. Naast de koopplicht bepaald in […]


Koopplicht ikv Decreet Landinrichting

Indien een landinrichtingsproject of een project, plan of programma in een ernstige waardevermindering resulteert of wanneer door het landinrichtingsproject of het project, plan of programma de leefbaarheid van een bestaand bedrijf in het gedrang komt, kan de eigenaar van de betrokken onroerende goederen van de overheid de verwerving ervan eisen. Meer info: https://www.vlm.be/nl/themas/Vlaamsegrondenbank/evoorkooploket/Paginas/default.aspx Brochure Landinrichting […]


Koopplicht ikv integraal waterbeleid

Binnenkort meer informatie.


Koopplicht ikv ruimtelijke ordening

Binnenkort meer informatie.


Koopplicht ikv waterkeringen

Binnenkort meer informatie.


Koopplicht in het VEN

Eigenaars in het VEN kunnen eisen dat het Vlaamse Gewest hun onroerend goed verwerft (koopplicht) als de aanduiding als onderdeel van het VEN de waarde ervan ernstig vermindert of de bedrijfsvoering ernstig in het gedrang brengt. Dit betekent concreet dat door de aanduiding als VEN: 1. ofwel de waarde van het goed daalt met meer […]


Koopplichten

De Vlaamse overheid is in bepaalde gebieden en onder bepaalde voorwaarden verplicht onroerende goederen aan te kopen die haar door de eigenaars worden aangeboden. Die voorwaarden en gebieden verschillen van koopplicht tot koopplicht. Momenteel zijn er zeven koopplichten van kracht in het Vlaamse Gewest: 1. De koopplicht zoals bepaald in het decreet van 21 december […]


Landschapsbedrijfsplan / Erfbeplantingsplan / Groenadvies

Een landschapsbedrijfsplan of erfbeplantingsplan is een natuurvriendelijk beplantingsplan dat aangeeft hoe een land- of tuinbouwbedrijf de relatie met het omliggende landschap  kan versterken. Het plan wordt in overleg met de landbouwer door een landschapsarchitect gratis opgemaakt en hierbij wordt rekening gehouden met bedrijfsorganisatie, cultuurgeschiedenis en biodiversiteit. De landbouwer ontvangt bijkomend financiële steun van het provinciebestuur […]


LEADER

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma waarbij plattelandsactoren via een bottom-up aanpak een gebiedsgerichte visie uitwerken en uitvoeren onder de vorm van een project. Plaatselijke publiek-private samenwerkingsverbanden, de zogenaamde Plaatselijke Groepen (PG), creëren deze lokale ontwikkelingsstrategieën (LOS) en voeren ze ook uit. Dit houdt in dat zij onder meer verantwoordelijk zijn voor de selectie van projecten, […]


Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. De officiële naam voor een Natura2000-gebied is een Speciale Beschermingszone (SBZ) en deze worden aangewezen ter uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Door het vastleggen van instandhoudingsdoelstellingen (IHD) wordt bepaald waar men naartoe wil met […]


Natuurbeheerplan

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werkt aan de integratie van het bos- en natuurdecreet. Binnen deze nieuwe regelgeving worden het bosbeheerplan, het beheerplan voor natuurreservaten en het Harmonisch park- en groenbeheerplan op termijn gebundeld in één soort instrument: het natuurbeheerplan. Hierdoor is het mogelijk om verschillende terreintypes (bos, open ecotopen, park, bermen, bomenrijen…), […]


Natuurinrichting

Natuurinrichting is het op een projectmatige manier inrichten van gebieden, met het oog op voortbestaan, het herstel of de ontwikkeling van waardevolle natuur. De inrichtingswerken versterken de (ecologische) kwaliteit van de schaarse open ruimte. Met natuurinrichting wordt voornamelijk ingezet op groene gebieden en het geheel van natuurgebieden waarin bijzondere maatregelen en voorschriften gelden zoals het […]


Natuurprojectovereenkomst

Een natuurprojectovereenkomst is een overeenkomst tussen eigenaar of beheerder van een natuurgebied of waardevolle natuurzone en de Vlaamse overheid voor diverse soorten lokale projecten rond natuurbehoud, -educatie en -recreatie. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn openkappen van verboste heide, het aanleggen van een paddentunnel of het plaatsen van een informatiepaneel. De eigenaars of beheerders kunnen zowel […]


Natuurvergunning

Voor het wijzigen van kleine landschapselementen (KLE’s) en vegetaties* is in een reeks ruimtelijke bestemmingen en in gebieden met een bepaald beschermd statuut*, een natuurvergunning vereist. Tenzij de noodzakelijke werken reeds voorzien zijn in een goedgekeurd beheerplan, of indien dit vermeld staat in een andere vergunning (bijvoorbeeld een stedenbouwkundige vergunning) en indien het Agentschap voor […]


Omgevingsvergunning

Vanaf 23 februari 2017 gaat de omgevingsvergunning van start. Die vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Ze verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. […]


Onroerenderfgoedrichtplannen

Vanaf 01.01.2015 bestaat er een nieuw instrument om onroerend erfgoed te behouden en te ontwikkelen voor de toekomst: een onroerenderfgoedrichtplan. Een dergelijk plan kan opgemaakt worden voor een afgebakend gebied zoals een riviervallei of een fortengordel, of rond thema’s zoals sociale huisvesting of hoogstamboomgaarden. Bij de opmaak van een onroerenderfgoedrichtplan staan samenwerking en participatie centraal. […]


Planbatenheffing

Wanneer een bestemmingswijziging leidt tot een meerwaarde van de grond, kan een planbatenheffing worden ingesteld. Deze planbatenheffing is een belasting op de meerwaarde die een perceel krijgt door een bestemmingswijziging. Dat is het geval bij bestemmingswijzigingen waarbij onbebouwbare gronden herbestemd worden tot woonzone, zone voor bedrijvigheid of recreatiezone. Meer info: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plancompensaties/Planbaten Financiering De planbatenheffing bedraagt […]


Plannen van aanleg (BPA en APA)

BPA’s en APA’s zijn gemeentelijke plannen die de bestemmingen van het gewestplan kunnen detailleren. Gewestplannen en plannen van aanleg worden geleidelijk aan vervangen door RUP’s. Meer info:  https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Bestemmingsplan http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/wetgeving/uitvoeringsbesluiten/typevoorschriften/080411_bijlage_typevoorschriften.pdf Gekoppelde instrumenten Bestemmingsplannen Ruimtelijke uitvoeringsplannen Gewestplannen


Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving

Zowel geografisch, functioneel als cultureel raken de plattelands- en stedelijke gebieden steeds meer verweven. De maatregel ‘Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving’ wil inwerken op deze dynamiek door plattelandsactoren en de naburige stad of steden samen te brengen in een project. Projecten met stad en platteland die samenwerken rond lokale voedselvoorzieningen en hernieuwbare energie, […]


Projectmatige beheersovereenkomst

Bij het afsluiten van een beheerovereenkomst verbinden een (groep van) gebruiker(s) van een grond zich er vrijwillig toe om één of meerdere vooraf vastgestelde beheermaatregelen uit te voeren. Deze (groep van) gebruiker(s) heeft vervolgens recht op een jaarlijkse vergoeding die bepaald wordt op basis van de inspanningen, het eventuele verlies aan inkomsten en de transactiekosten […]


Provinciale plattelandsontwikkelingsprojecten

Binnen het gebiedsgerichte luik van PDPO III zijn drie subsidiekanalen beschikbaar in het kader van het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan (PPOP): Omgevingskwaliteit (OKW), welke kan opgedeeld worden in ‘OKW door investeringen’ en ‘OKW door samenwerking’ en Platteland Plus (P+). Maatregel “Omgevingskwaliteit” zet in op landschapszorg, beleving op het platteland en welzijn. Maatregel “Platteland Plus” versterkt de plattelandseconomie […]


Provinciale Ruimtelijke Structuurplannen

Elke provincie heeft een ruimtelijk structuurplan. Deze plannen gelden voor het volledige grondgebied van de betreffende provincie. Tot de opmaak van een provinciaal ruimtelijk structuurplan en tot de herziening ervan wordt beslist door de Provincieraad. De goedkeuringsprocedure voorziet in een openbaar onderzoek dat negentig dagen duurt. Iedereen kan hieraan deelnemen. Een provinciaal ruimtelijk structuurplan mag […]


Recht van voorkoop

Het recht van voorkoop is een wettelijk recht dat de houder van dat recht de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die verkocht worden, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. De Vlaamse overheid en de lokale overheden (provincies, gemeenten, intercommunales, …) hebben in bepaalde gebieden een […]


Recht van voorkoop

In welbepaalde gebieden kan de Vlaamse Regering een recht van voorkoop instellen. Als de overheid het recht van voorkoop uitoefent,  verwerft de overheid in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden onroerende goederen aan dezelfde prijs en voorwaarden als voor de kandidaat-koper. Dat recht van voorkoop wordt aangeboden aan de Vlaamse Grondenbank in het kader […]


Regels voor ontbossing en boscompensatieplicht

Om te voorkomen dat het  bosareaal in Vlaanderen afneemt, gelden drie grote basisprincipes: 1. Ontbossing is verboden, tenzij anders bepaald in het Bosdecreet van 13 juni 1990.    2. Als ontbossing niet verboden is, dan is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 3. Een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossen of een verkavelingsvergunning voor beboste gronden kan niet worden […]


Regionale landschappen

Regionale Landschappen zijn vzw’s die binnen een geografisch afgebakend gebied werken aan het duurzaam beheer van landschap en natuur en bijkomende thema’s als erfgoed, recreatie en streekidentiteit. Een Regionaal Landschap is een samenwerkingsverband waarin het Vlaamse Gewest, de provincie, gemeenten, natuurverenigingen, landbouworganisaties, bewoners en bezoekers betrokken worden in projecten die bijdragen aan duurzame streekontwikkeling. Momenteel […]


Register onbebouwde percelen

Een goed woonbeleid voeren is makkelijker als de gemeente zicht heeft op de onbenutte bouwpercelen in woongebieden van haar grondgebied. Het Register Onbebouwde Percelen is, zowel voor de gemeenten als voor de Vlaamse Overheid,  een uitstekend monitorinstrument voor het woonbeleid. Het Register lijst op hoeveel onbebouwde percelen in woongebied in aanmerking komen voor bebouwing, geeft aan […]


Rubiconfonds

Het Rubiconfonds werd in het leven geroepen na de hevige overstromingen van 2002. Het fonds geeft de Vlaamse overheid de mogelijkheid om de voorfinanciering op zich te nemen als er herstelkosten moeten gemaakt worden in gebieden die door overstromingen getroffen zijn. Ook kan dit fonds lokale besturen financieel ondersteunen als deze preventieve acties willen ondernemen […]


Ruilverkaveling in der minne / uit kracht van wet

Ruilverkaveling is een instrument voor de herschikking van landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend gebied. Het wordt ingezet om versnipperde percelen te herverdelen (herverkavelen) zodat aaneensluitende en regelmatige kavels worden bekomen die idealiter zo dicht mogelijk bij de bedrijfszetel zijn gelegen en een eigen uitweg hebben. Een herverkaveling schept ook mogelijkheden voor een herverdeling van gronden […]


Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is sinds 1997 een belangrijk fundament van het ruimtelijk beleid. Eigenlijk is het geen plan maar een visie. Een visie die aangeeft hoe we in Vlaanderen best met onze ruimte omgaan. We moeten investeren in onze steden, zodat dit aangename plekken zijn om te wonen. Wat nog rest aan groen en […]


Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast: – welke activiteiten er mogen plaatsvinden; – waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone […]


Sigmaplan

Het Sigmaplan is een project van de Vlaamse overheid dat het risico op overstromingen rond de Schelde en haar zijrivieren moet verkleinen. Tegelijk zet het Sigmaplan in op het herstel en de creatie van typische riviernatuur, alsook het versterken van de recreatieve en economische functies van de betrokken rivieren. Het Sigmaplan is een project van […]


Signaalgebieden

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,…) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren. Als een risico op wateroverlast bij ontwikkelen van het gebied volgens bestemming groter wordt, beslist  de […]


Soortenbeschermingsprogramma’s

Binnen het soortenbesluit wordt de mogelijkheid voorzien tot het opstellen van een soortenbeschermingsprogramma (SBP). In een SBP zijn een aantal beschermingsmaatregelen opgenomen die als doel hebben om één of meerdere soorten in gunstige staat te doen verkeren. Afhankelijk van de soort worden verschillende partners betrokken bij het opstellen van zo’n programma. Een SBP wordt door […]


Stadsvernieuwingsprojecten

Stadsprojecten zijn projecten waarvoor de overheid subsidies verleent indien ze: • een hefboomfunctie vervullen voor een stadsdeel; • de algemene leefkwaliteit van het stadsdeel aanzienlijk verbeteren. Het gaat om totaalprojecten die verschillende functies omvatten zoals wonen, winkelen, ontspannen en werken. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de herinrichting van het publieke domein en de […]


Stedenbouwkundige vergunning

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepaalt dat ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening vergunningsplichtig zijn. Voorbeelden van zo’n ingrepen zijn bouwwerken of verbouwingswerken, sloopwerken, graafwerken, vellen van bomen, plaatsen van afsluitingen… Een aantal ingrepen zijn bij besluit vrijgesteld van de vergunningsplicht. Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht, […]


Strategische projecten

Sinds 2004 lanceert de Vlaamse overheid een jaarlijkse oproep voor strategische projecten. Dit zijn concrete projecten die uitvoering geven aan een ruimtelijk planningsproces op het bovenlokale niveau. De projecten moeten tot doel hebben om de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen te verbeteren en ruimtelijke knelpunten op te lossen. Projecten die worden geselecteerd, kunnen tot €800.000 subsidie […]


Structuurplannen

Structuurplannen leggen de grote lijnen vast. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die antwoord geven op uiteenlopende cruciale maar ingewikkelde vragen. Hoeveel woningen moeten er over vijf jaar zijn? Op wat voor locaties gaan we die bouwen? Hoeveel ruimte […]


Subsidiekorf platteland en Subsidiekorf landbouw

In de provincie Antwerpen kan voor de opzet van innovatieve landbouw- en plattelandsprojecten  gebruik gemaakt worden van de subsidiekorf landbouw of de subsidiekorf platteland. Lokale overheden en hun publiekrechtelijke organisaties en samenwerkingsverbanden, gemeentelijke adviesraden, verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) of feitelijke verenigingen kunnen een project indienen. De projecten en evenementen moeten aansluiten bij het provinciale landbouwbeleid […]


Subsidies bos

De Vlaamse Overheid voorziet verschillende subsidies ter ondersteuning van de realisatie en het beheer van bossen. Het bedrag en de doelgroep van de subsidie is afhankelijk van het type. Er bestaan subsidies voor het opmaken van een beheerplan duurzaam bosbeheer, het beschermen of versterken van de ecologische bosfunctie, de aankoop van gronden voor bebossing en […]


Vastgestelde inventarissen onroerend erfgoed

De vaststelling van een inventaris is een tweede instrument in het Onroerenderfgoeddecreet, naast het beschermingsstatuut van “Beschermd onroerend erfgoed”,  dat de Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat alle erfgoeditems op een vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard zijn. Erfgoedobjecten die […]


Vergoeding voor waardeverlies van gronden

Grondeigenaars en gebruikers hebben eenmalig recht op een vergoeding voor inrichtingsmaatregelen of erfdienstbaarheden die een permanent waardeverlies van de gebruiks- of eigendomswaarde tot gevolg hebben. De vergoeding voor waardeverlies van gronden wordt bepaald door de landcommissie. De instantie die de vergoeding moet uitbetalen, wordt vastgelegd in het landinrichtingsplan of de inrichtingsnota. Een waardevermindering kan bijvoorbeeld […]


Vergoeding voor waardeverlies van gronden

Grondeigenaars en gebruikers hebben eenmalig recht op een vergoeding voor inrichtingsmaatregelen of erfdienstbaarheden die een permanent waardeverlies van de gebruiks- of eigendomswaarde tot gevolg hebben. De vergoeding voor waardeverlies van gronden wordt bepaald door de landcommissie. De instantie die de vergoeding moet uitbetalen, wordt vastgelegd in het landinrichtingsplan of de inrichtingsnota. Een waardevermindering kan bijvoorbeeld […]


Vergoedingen bij lokale grondenbanken

Bij projecten met een grote weerslag op de open ruimte en het gebruik ervan kan het noodzakelijk zijn aanvullende instrumenten in te zetten die een lokale grondenbank beter kunnen doen werken. Een lokale  grondenbank  heeft  als  doel  het  ter  beschikking  stellen  van  compenserende  grond  voor getroffen  eigenaars  en  gebruikers  als  alternatief  voor  gedwongen  verwerving  van  […]


Vergroeningspremie

De vergroeningspremie is een belangrijk element van de directe steun die een landbouwer kan verkrijgen vanuit  pijler I van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Door het toepassen van klimaat- en milieuvriendelijke praktijken kan een landbouwer op deze compensatie beroep doen. Om de vergroeningspremie te ontvangen, moet een landbouwer op zijn/haar subsidiabel areaal de volgende klimaat- en milieuvriendelijke […]


Verwerving

Verwerving is de aankoop van onroerende goederen en kan in der minne gebeuren of door onteigening. In der minne wijst op de onderlinge overeenkomst tussen de betrokken partijen. Onteigening kan enkel gebeuren door instanties die over een wettelijke onteigeningsbevoegdheid beschikken. Deze instanties kunnen naast het Vlaams Gewest en federale overheidsdiensten ook gemeenten, OCMW’s, provincies, autonome […]


Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN/IVON)

Om de open ruimte in de toekomst veilig te stellen, wordt door de Vlaamse overheid onder meer een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) uitgetekend. Een geheel van de mooiste plekjes natuur in Vlaanderen waar de natuur extra beschermd wordt en gebruikers en eigenaars bijkomende middelen en mogelijkheden krijgen om mee te bouwen aan een natuur- en […]


Vlaams Plattelandsfonds

Het Vlaams Plattelandsfonds voorziet voor 50 plattelandsgemeenten in financiering bij de uitvoering van projecten die één of meer plattelandsdoelstellingen realiseren. Eén van de negen doelstellingen is: ‘Inspanningen leveren tot het vrijwaren en ontwikkelen van de  open ruimte.’ Om van deze financiering gebruik te kunnen maken, moeten gemeenten projecten indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die […]


Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vormt een coördinatie van het Decreet Ruimtelijke Ordening. “Ruimtelijke ordening” is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke […]


VLIF steun

In het kader van PDPO III ondersteunt het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf. Dit zijn investeringen die bijdragen aan: verhogen van de biodiversiteit, verbeterd waterbeheer en verminderen van erosie. De landbouwer kan ervoor kiezen om investeringen te doen die bijdragen tot een verbeterde biodiversiteit, landschap, bodem- of waterkwaliteit, … Het gaat vooral […]


Vrijwillige bedrijfsverplaatsing, bedrijfsstopzetting en bedrijfsreconversie

Bij projecten met een grote weerslag op de open ruimte en het gebruik ervan kan een bedrijfsverplaatsing voor in het projectgebied aanwezige bedrijven een oplossing bieden. Deze bedrijfsverplaatsing gaat steeds met zeer veel kosten gepaard. In weloverwogen gevallen kan een vergoeding voor bedrijfsverplaatsing aangewezen zijn. Bij de realisatie van projecten met een grote impact op […]


Vrijwillige herverkaveling

Net als een herverkaveling uit kracht van wet is een vrijwillige herverkaveling er op gericht om via het ruilen van gebruik en eigendom en het herverkavelen van percelen tot een optimalisatie van het gewenste grondgebruik te komen. Grote verschil is evenwel dat de gehele procedure gebaseerd is op vrijwilligheid: elke rechthebbende dient in te stemmen […]


Watertoets

De watertoets is een onderzoek van de overheid naar schadelijke effecten op het watersysteem die veroorzaakt kunnen worden door bijvoorbeeld de bouw van een woning of een infrastructuurproject. Ook plannen die een impact kunnen hebben op het watersysteem zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen worden onderworpen aan de watertoets. De vergunningen, plannen en attesten die onderworpen zijn aan […]


Woonuitbreidingsgebieden

De Atlas van de woonuitbreidingsgebieden geeft voor elk woonuitbreidingsgebied in Vlaanderen aan of het vanuit beleidsmatig en planologisch oogpunt kan ontwikkeld worden voor woningbouw. De Atlas houdt rekening met de opties van de op dit moment gekende plannen (algemeen plan van aanleg (APA), bijzonder plan van Aanleg (BPA), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), […]


Pagina 1 van 1