actorheader

Als je gebiedsgericht wilt werken rond plattelandsthema’s, is het belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te hebben van je streek of werkingsgebied. Door je gebied op verschillende manieren te verkennen, kan je de (open ruimte)dynamiek in je streek beter begrijpen en zo projecten of processen optimaliseren. Gebiedskennis betekent niet enkel kennis van de ruimtelijke en fysische structuren en patronen, maar ook inzicht in de socio-economische structuren. Deze tool reikt vier hulpmiddelen aan die je ondersteunen bij een systematische verkenning van actoren, projecten, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen van (de open ruimte in) je gebied:

Een belangrijke kanttekening die we hierbij willen plaatsen is dat je terreinkennis of gebiedskennis niet enkel opdoet aan je bureau of op een computerscherm. De belangrijkste verkenning van je gebied gebeurt door echt op het terrein te gaan, je gebied te voet of met de fiets te verkennen en via gesprekken met mensen actief in de streek. Het is de combinatie van en interactie tussen een actieve verkenning op het terrein en een desktop verkenning (o.a. via deze VERKEN-tools) die leidt tot een zeer grondige en uitgebreide gebiedsverkenning. Hierbij kunnen inzichten uit de desktop verkenning het terreinonderzoek sturen en versterken, en omgekeerd.